SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Effaith Ymchwil

Newidiadau polisi a defnydd masnachol o dechnolegau adfer adnoddau gwastraff cynaliadwy arloesol ar raddfa genedlaethol a rhyngwladol


AD PlantMae Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig ym Mhrifysgol De Cymru wedi cynnal ymchwil hollbwysig a arweiniodd at newidiadau polisi a datblygu seilwaith trin gwastraff newydd yn y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Arweiniodd ymchwil at seilwaith treulio anaerobig o’r radd flaenaf mewn saith canolfan adfer gwastraff bwyd ac arbedion ôl troed carbon o 660 kt CO2e y flwyddyn, gan arwain at Gymru’n dod yn drydedd wlad yn y byd â’r cyfraddau ailgylchu dinesig uchaf.

Defnyddiodd y DU 683 o weithfeydd Treulio Anaerobig (TA) yn cyflenwi 4.1 TWh o drydan y flwyddyn, digon i bweru 1.3M o gartrefi gyda chyflogaeth uniongyrchol o tua 10,000 o bobl. Mae diwydiant TA yn y DU wedi lleihau allyriadau tua 5.1 Mt CO2e/y flwyddyn sy'n cyfateb i 1% o gyfanswm allyriadau'r DU. Cyfrannodd ymchwil PDC hefyd at 93 o weithfeydd TA yn cymhwyso o dan yr Ardystiad Bio-wrtaith gan sicrhau arbediad o £5.4M y flwyddyn.

Defnyddiwyd methodolegau a ddatblygwyd gan nifer o gwmnïau i ysgogi cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd masnachol gyda dros 30% o berfformiadau gwell. Galluogodd ymchwil fuddsoddiad o £140M mewn cyfleusterau TA uwch a gostyngiad o dros 85% mewn costau cludo slwtsh a disgwylir arbedion sylweddol ar glystyryddion. Mae ymchwil PDC hefyd wedi arwain at gynnydd o dros 400% yn y defnydd o weithfeydd TA ym Malaysia.


Cyswllt: Yr Athro Sandra Esteves

[email protected]Effeithiau ymchwil ar strategaethau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer defnyddio hydrogen mewn trafnidiaeth allyriadau isel a datgarboneiddio'r diwydiant


SWIC Map.jpgMae ymrwymiad llywodraeth y DU i leihau effaith newid yn yr hinsawdd o dan Gytundeb Paris yn golygu bod angen i'r wlad ddatblygu a defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fwyfwy a lleihau allyriadau trafnidiaeth a diwydiannol nwyon tŷ gwydr. 

Mae ymchwil yng Nghanolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru yn canolbwyntio ar gymhwyso technolegau hydrogen i gyflawni datgarboneiddio drwfn o ddiwydiant, trafnidiaeth a'r sector ynni.

O 2008, datblygodd ein hymchwilwyr ddull arloesol a masnachol hyfyw o gynhyrchu hydrogen, a arweiniodd at weithio gyda ITM Power i ddefnyddio eu helectrolysydd PEM masnachol cyntaf ac o ganlyniad ehangu eu busnes i weithredu gorsafoedd ail-lenwi a gweithfeydd hydrogen ledled y byd.

At hynny, mae ein hymchwil hefyd wedi dylanwadu ar ddatblygiad polisi llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar hydrogen ac wedi cyflymu ymgysylltiad diwydiannol mewn gweithgarwch datgarboneiddio, yn enwedig drwy ddatblygu technegau newydd i adfer meintiau mawr o hydrogen o gynhyrchu dur, a ffurfio a datblygu Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC) helaeth gyda dros 40 o bartneriaid diwydiannol o sawl sector.

Yn olaf, mae Canolfan Hydrogen PDC wedi bod yn allweddol wrth newid polisi yng Nghorfforaeth Grid Gwladwriaethol Talaith Tsieina (SGCC) sy'n eu cefnogi i gyflwyno hydrogen electrolytig fel mecanwaith cydbwyso ar gyfer gweithredu'r grid trydan ac ar gyfer defnyddio gorsafoedd ail-lenwi hydrogen yn Tsieina.  


Cyswllt: Jon Maddy
[email protected]
Canolfan Hydrogen PDCDatblygiadau polisi a thechnoleg ar gyfer gweithredu nwy adnewyddadwy yn gynaliadwy ac yn fasnachol 

Mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn allweddol o ran galluogi newidiadau polisi a chymhelliant ariannol yr UE a arweiniodd at gyflawni 2.4 biliwn m3/y flwyddyn o fiomethane at ddefnydd grid a thrafnidiaeth ac mae wedi hyrwyddo'r defnydd ymhellach i ffwrdd.

Roedd yr ymchwil yn caniatáu i gyflenwr technoleg dyfu trosiant blynyddol o €1.5M i €25M gan ehangu i bresenoldeb byd-eang a darparu 720,000 m3/d o fiomethane ac arbed 122 ktonnes o CO2/y flwyddyn, a chyda gwariant cyfalaf cynnar o €75M gan gynhyrchwyr.

Yn y DU, mae gwariant cyfalaf y sector wedi bod yn £1.5bn, gyda refeniw cysylltiedig o £450M y flwyddyn ac yn cyflogi 1000 o bobl yn uniongyrchol.

Er enghraifft, mae dosbarthwr rhwydwaith nwy yn y DU yn cymryd biomethane i'w rhwydwaith o 19 o safleoedd biomethane ac mae'n cyflenwi 1.7 TWh o ynni carbon isel, sy'n cyfateb i'r galw am wres o dros 140,000 o gartrefi, a lleihau ôl troed carbon y dosbarthwr gan 300 ktonnesCO2e/y flwyddyn.


Cyswllt: Athro Sandra Esteves
[email protected]