Prosiect hydrogen-o-garthion sy'n cynnwys PDC yn derbyn cyllid gwerth £267,000

Hydrogen from sewage - Jon Maddy's project Hydrogen Centre, SERC

Jon Maddy


Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn un o dri phartner sydd wedi derbyn £267,954 i ariannu prosiect i edrych ar sut y gall hydrogen sy'n deillio o garthion helpu i leihau llygryddion amgylcheddol.

Mae prosiect HyValue yn cael ei arwain gan Dŵr Cymru, yn gweithio ar y cyd â PDC a Costain, ac mae wedi elwa o'r cyllid gan Gronfa Arloesi Ofwat gwerth £200m, sy'n ceisio cefnogi datblygiadau yn y sector dŵr.

Bydd y partneriaid yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu proses i drosi'r methan sy'n deillio o laca  yn hydrogen, tra hefyd yn casglu'r carbon deuocsid a gynhyrchir. Mae amcanestyniadau yn dangos y gallai'r broses helpu i leihau faint o CO2 sy’n cael ei ryddhau i'r atmosffer gan hyd at 90 y cant.

Nod allweddol arall y prosiect yw datblygu hydrogen ymhellach fel dewis amgen i diesel wrth bweru trafnidiaeth, fyddai’n arwain at ostyngiad mewn allyriadau carbon deuocsid a llygryddion eraill fel ocsid nitraidd a gronynnau a gludir drwy’r aer.

Bydd y partneriaid yn ceisio dangos sut y gall y broses gynnig manteision amgylcheddol a gwerth am arian. Os bydd yn llwyddiannus, gobaith y tîm yw datblygu cynlluniau ar gyfer  gwaith trosi nwy carthion yn un o gyfleusterau treulio anaerobig Dŵr Cymru.

Jon MaddyCyfarwyddwr Canolfan Ymchwil a Datblygu Hydrogen Prifysgol De Cymru ym Maglan, dywedodd: "Mae'r Diwydiant Dŵr wedi mabwysiadu treuliad anaerobig fel proses trin gwastraff effeithiol a ffynhonnell ynni wedi'i adfer ar ffurf methan. Mae prosiect HyValue yn mynd â'r dull gweithredu hwn gam ymhellach drwy ymchwilio i gynhyrchu hydrogen i'w ddefnyddio fel tanwydd glân a ac i gipio CO2, gyda'r potensial i ddefnyddio hyn wrth gynhyrchu cemegau gwerthfawr."

Dywedodd Ben Burggraaf, Pennaeth Ynni, Dŵr Cymru: "Mae HyValue yn gam mawr tuag at  droi’r diwydiant yn gyfres o fio-burfeydd y dyfodol Net-Sero, lle bydd hydrogen yn chwarae rhan bwysig.

"Mae'r prosiect yn galluogi'r diwydiant, ar ran ei gwsmeriaid, i fanteisio i'r eithaf ar y gwerth ariannol ac amgylcheddol y gellir ei gail o garthion."