SERC HQ Glyntaff_7427.jpg

Ffatri VFAMae Tata Steel, Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) a diwydiannau eraill o fewn Clwstwr Diwydiannol De Cymru (SWIC) yn allyrwyr sylweddol o nwyon tŷ gwydr (GHGs) gan gynnwys CO2, CO a CH4.

Mae’r diwydiannau hyn wrthi’n ceisio datgarboneiddio’r allyriadau hyn. Gostyngir costau economaidd datgarboneiddio os caiff carbon ei drawsnewid yn gemegau llwyfan gwerthfawr fel asidau brasterog anweddol (VFAs), yn hytrach na’i ddal i’w waredu neu ei droi’n GHGs megis CH4.

Mae marchnad fawr ar gyfer VFAs gwerth dros €1.5 biliwn sy'n tyfu ar 15% y flwyddyn.

Mae PDC wedi datblygu nifer o dechnolegau trosi microbaidd sy'n trosi carbon gwastraff mewn ffrydiau nwy a biomas yn VFA.

Mae Prifysgol De Cymru wedi dangos dichonoldeb y prosesau hyn, ond erys heriau o ran dwysáu a chynyddu er mwyn darparu ar gyfer allyriadau carbon mawr o ddiwydiannau o fewn SWIC; er enghraifft, mae Tata Steel yn cynhyrchu 146,878 m3/h o CO a CO2 yn ei safle yn Ne Cymru yn unig.

Ochr yn ochr â heriau technegol, rhaid mynd i’r afael â gwrthwynebiad i newid drwy ddangos sut y gellir ymgorffori’r prosesau hyn mewn diwydiannau sydd fel arfer â chylchoedd datblygu a buddsoddi hir. Bydd hyn yn cynnwys cynhyrchu dadansoddiadau cylch bywyd manwl (LCA), ac asesiadau technoeconomaidd (TEA) o’r prosesau sy’n cael eu datblygu, a gynhelir ar y cyd â phrosiect 44.


Cysylltwch

Yr Athro Alan Guwy